მთავარი განათლება საერთაშორისო მხარდაჭერა საქართველოს

საერთაშორისო მხარდაჭერა საქართველოს

0 873

საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრისმოადგილელიაგიგაურიიუნესკოსპატრონაჟისქვეშარსებულიორგანიზაციის „გლობალურიკამპანიაგანათლებისთვის (GCE)“ ვიცეპრეზიდენტს, “გლობალურიპარტნიორობაგანათლებისთვის (GPE)“ საკონსულტაციოსაბჭოსწევრსრეფატსაბას, ამავეორგანიზაციისა (GCE) და „სამოქალაქოსაზოგადეობისგანათლებისფონდის (CSEF)“ ფინანსურიმენეჯერსგრანტკასოვანიტეს, კოალიცია „განათლებაყველასათვის – საქართველო“ დირექტორსბექაურუშაძესდაგამგეობისთავმჯდომარესრევაზაფხაზავასშეხვდა.

მაღალირანგისსტუმრებისსაქართველოშივიზიტისმიზანიიყოკოალიცია „განათლებაყველასათვის – საქართველოს“, როგორცგლობალურიკამპანიისგანათლებისთვისწევრიორგანიზაციის, მიმდინარესაქმიანობაზედასამოქალქოსაზოგადოებისგანათლებისპოლიტიკისფორმირებაშიჩართულობისშესახებსრულყოფილიინფორმაციისმიღება. ასევე, განათლებისსისტემისსაჭიროებებისშესახებინფორმაციისმიღებადაგამოვლენილისაჭიროებებიდანგამომდინარე, გლობალურიპარტნიორობაგანათლებისთვისფონდის (GPE) მიერქვეყნისთვისფინანსურიდახმარებისგაწევა.

პირველიშეხვედრაგაცნობითიხასიათისიყოდამხოლოდინფორმაციისგაცვლამოხდა. შეხვედრებიმომავალშიცგაგრძელდებადაგამოიკვეთებათურამიმართულებითიქნებათანამშრომლობა.

კომენტარი არ არის

დატოვეთ კომენტარი